תקיפת בן זוג​

תקיפת בן זוג – עבירות של תקיפת בן זוג או תקיפת בת זוג מצויות בחוק העונשין התשל"ז – 1977, עבירות אלו נחשבות עבירות מהחמורות ביותר. בשל כך בחר המחוקק לתת עונש כפול כאשר מדובר בעבירת תקיפת סתם כנגד בן זוג על מנת ליצור הרתעה ולמגר את התופעה.

במהלך השנים נראה כי חלה מגמת החמרה עם עונשם של נאשמים שהורשעו בעבירת תקיפת בן זוג או תקיפת בת זוג, בשל כך ייעוץ עם עורך דין פלילי, עורך דין אלימות במשפחה יכול להכריע את גורל החקירה והתיק ולהביא לסגירתו בשלב מוקדם של ההליך.

לכן טרם כניסתו של חשוב לחדר החקירות עליו לבקש מהחוקר להתייעץ עם עורך דין פלילי אשר יעמוד על זכויותיו וידאג שיצלח את החקירה בצורה שתשפיע לטובע על כל גורל התיק ובמקרים רבים אף תמנע הגשת כתב אישום.

עורך דין פלילי, עורך דין אלימות במשפחה איתן כבריאן מתמחה בעבירת תקיפת בן זוג או תקיפת בת זוג, זכה לנהל תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, זמין לשירותך 24/7.

עונש בגין עבירת תקיפת בן זוג או בת זוג

ראשית יש להכיר את הסעיפים הבאים המצויים בחוק העונשין :

תקיפה

  • 378 המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

 דין תקיפת סתם

  • סעיף 379 התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

תקיפה הגורמת חבלה ממשית

  • סעיף 380 התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים.

תקיפה בנסיבות מחמירות

  • סעיף 382 (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.
  • (ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:
  • (1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

  • (2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" (בסעיף 368א.ג) העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

ניתן ללמוד מן הסעיפים הללו כי יש כוונה ברורה מאוד של המחוקק להחמיר במכוון עם אותם אנשים שיורשעו בעבירת תקיפת בן זוג או תקיפת בת זוג בכך שהוא מטיל כפל עונש.למשל עבירת תקיפה של אדם רדומלי לפי סעיף 380 עלולה להביא עימה עונש של 3 שנות מאסר, וכאשר אותה העבירה מכוונת כלפי בן זוג העונש מוכפל ומטפס ל 6 שנות מאסר.

עורך דין פלילי, עורך דין אלימות במשפחה איתן כבריאן זכה חשודים ונאשמים בתיקים מתוקשרים ומורכבים, זמין לשירותך 24/7.