עורך דין סמים​

עורך דין סמים בהליך הפלילי – עבירות סמים הן מהפופולריות והמורכבות שיש במדינתינו. פירוט כל עבירות סמים מנויות בפקודת הסמים המסוכנים, בעיין בפקודה ניתן ללמוד כי ישנה פירוט מדויק לגבי סוגי העבירות בתחום הסמים ופירוט משקלים מדויקים שמטרתם ליצור הבדלה בין עבירת סחר בסמים לבין שימוש עצמי לצריכה עצמית.

בשנים האחרונות בוצעה מעין רפורמה מקילה עם אותם אנשים אשר נתפסים עם כמות סמים קטנה של עד 15 גרם לצורך צריכה עצמית. בעבר אותם בגין פעולה זו אותם אנשים היו חשופים לפתיחת תיק פלילי ואישום נושא עונש חמור, וכיום הינם חשופים לקנס כספי בלבד.

הענישה המוטל על אותם אנשים אשר מורשעים בגין עבירות סמים אינה קבועה וכי היא משתנה בהתאם לנסיבות כמו סוג הסם שנתפס, כמות הסם, ואופן העבירה.

נעצרת ? זקוק לייעוץ לפני חקירה ? מחפש עורך דין סמים ? עורך דין פלילי איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום עבירות סמים זכה לנהל תיקים מתוקשרים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה זמין לשירותך 24/7.

איך לבחור עורך דין עבירות סמים מומלץ

אדם אשר חשוד/מואשם בגין עבירות סמים ירצה בראש ובראשונה להיות מיוצג על ידיד עורך דין סמים מומלץ על מנת שייסע להם ברגע הקשה בו הם נמצאים מול איימת החוק. לכן, נשאלת השאלה מיהו אותו עורך דין פלילי אשר מתאים עבורי ומה הם השיקולים שאדם צריך לשקול טרם בחירתו. מספר שיקולים לבחירת עורך דין סמים שהכי יתאים עבורך :

  • ניסיון מקצועי של עורך דין סמים – טרם בחרתם עורך דין סמים שאייצג אותך בהליך הפלילי שאליו נקלעת, יש לבדוק מיהו אותו עורך דין סמים שאת שרותיו אתה מעוניין לשכור ומה הניסיון המקצועי שלו בכל הקשור לדין הפלילי ובעבירות סמים בפרט. לרשותו של עורך דין סמים איתן כבריאן נצברו שנות ניסיון רבות בכל סוגי עבירות סמים, מהקלות לכבדות. עורך דין פלילי איתן כבריאן ייצג במהלך השנים אין ספור תיקים בעבירות סמים, חלקם זכו להד תקשורתי רק ואף זכו לחשיפה תקשורתית בשל מורכבותן וחומרתן, עשרות כתבות של עורך דין פלילי איתן כבריאן בתיקים מתוקשרים בנושא עבירות סמים חמורות שמעידות על ניסיונו הרב. ניתן לצפות כאן.

  • מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין סמים אשר יהיה זמין עבורכם וייתן מענה לכל שאלה בכל שעות היממה.

  • יחס חברי וקרוב – מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי אשר ייתן לכם יחס ואנושי וחברי.

  • הסתמכות על תחושה פנימית – אחד המרכיבים החשובים בבחירת עורך דין סמים הוא האינטואיציה האישית של האדם שנזקק לשירות. הרושם ותחושת הנוחות והביטחון שקיבל הינם שיקולים מכריעים בבחירת עורך דין פלילי.
עבירות סמים הן מהחמורות שיש בחוק, לכן חשוב שכל צעד ומהלך משפטי יהיה מחושב ומלווה בעורך דין פלילי המתמחה בכל סוגי עבירות סמים אשר ידע לייעץ ולהדריך בצורה המקצועית ביותר שתמנע מעצר, כמו כן, בהרבה מאוד מקרים יעוץ משפטי טרם כניסה לחקירה ראשונית יביא לסגירת התיק בשלב מוקדם של ההליך.

סוגי עבירות סמים

פירוט עבירות הסמים מתוך פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 :

סחר בסמים

יצוא, יבוא, וסחר והספקה

13. לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

תיווך

14. לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13.

שימוש עצמי

החזקה ושימוש

7. (א) לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

(ב) האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

גידול סמים

יצור, הכנה והפקה

6. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,

החזקת סמים

דרכי החזקה

8. לענין אישום בשל אחזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

חצרים (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

9. (א) המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו, שלא בהיתר.

(ב) לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.

הדחת קטין לסם

הדחת קטין לסמים מסוכנים (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

21. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1) נותן לקטין סם מסוכן;

(2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

(ב) לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

עונש בגין שימוש עצמי בקנאביס

לאחרונה בוצעה רפורמה, מעין הקלה של המדינה אשר מטילה קנסות כספיים כנגד אותם אנשים אשר יתפסו צורכים קנאביס. חשוב לציין כי בעבר בגין עבירה זו היו פתחים תיקים פליליים ומוגשים כתבי אישום, אך כיום הדבר מהווה עבירה מנהלית ולא עבירה פלילית

סעיף החוק מתוך תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – החזקת קנאביס ושימוש בו לצריכה עצמית), תשפ"ב-2022 :

עבירה מינהלית

1. עבירה על סעיף 7(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, לעניין החזקת קנאביס או שימוש בו לצריכה עצמית, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2. (א) הקנס לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 הוא כמפורט להלן:

(1) לגבי שימוש במקום פומבי – 1,000 שקלים חדשים;

(2) לגבי החזקה לצריכה עצמית – 500 שקלים חדשים;

(3) לגבי שימוש שאינו במקום פומבי כאמור בפסקה (1) – 500 שקלים חדשים.

(ב) לעניין תקנה זו, "מקום פומבי" – כל אחד מאלה:

(1) מקום ציבורי, כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ובלבד שאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא;

(2) מקום שאינו ציבורי כהגדרתו בסעיף 34כד האמור, ובלבד שאדם המצוי במקום ציבורי יכול לראות את המעשה, למעט בית מגורים כהגדרתו באותו סעיף;

(3) רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה.

 

נעצרת ? זקוק לייעוץ לפני חקירה ? מחפש עורך דין סמים ? עורך דין פלילי איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום עבירות סמים זכה לנהל תיקים מתוקשרים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה זמין לשירותך 24/7.