עבירות מין במשפחה​

עבירות מין במשפחה – הן מהעבירות החמורות ביותר שיש בחוק העונשין. בחוק מצויות מספר עבירות בדרגות ענישה שונות בהתאם בחומרתם כמו אונס, בעילה אסורה, מעשה סודם והטרדות מיניות .

המחוקק מחמיר בענישה לגבי מורשעים במסגרת עבירות מין במשפחה על מנת לתת הגנה לאותם קורבנות ובשביל לשמש הרתעה שתמנע מקרים עתידיים. כאשר בא לפתחו של בית המשפט נאשם שמואשם בעבירות מין במשפחה יעמוד כנגדו עונש חמור שעלול לביא לשלילת חירותו בעקבות מאסר ממושך.

לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין פליליעורך דין אלימות במשפחה שמתמחה בתחום עבירות מין במשפחה טרם החלה החקירה הראשונית על מנת שיסייע במזעור הנזקים אף ביטול האישום.

עורך דין פליליעורך דין אלימות במשפחה איתן כבריאן מתמחה בעבירת תקיפת בן זוג או תקיפת בת זוג, זכה לנהל תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, זמין לשירותך 24/7.

עבירות מין במשפחה - סעיף החוק הרלוונטי לעונש :

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

 • 351 (א) העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345(א) או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו – מאסר עשרים שנים.

 • (ב) הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו – מאסר שש עשרה שנים.

 • (ג) העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו –

 • (1) בעבירה לפי סעיף 348(א) או (ג1) – מאסר עשר שנים;

 • (2) בעבירה לפי סעיף 348(ב) – מאסר חמש עשרה שנים;

 • (3) בכל מקרה שאינו בין המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) – מאסר חמש שנים.

 • (ד) העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו – מאסר ארבע שנים.

 • (ד1) אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף 349(א) בחסר הישע, דינו – מאסר שנתיים;

 • (ה) לענין סעיף זה –

 • "אומן" – אחד מאלה:

 • (1) אב או אם במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016;

 • (2) אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;

 • "אח או אחות חורגים" – בן או בת של בן זוג של הורה;

  "אחראי על חסר ישע" – כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;

 • "בן משפחה" –

 • (1) הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;

 • (2) מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה";

 • (3) אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;

 • (4) מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה"

 • "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א.